United States 2011


Wichita Hyatt Regency Hotel
Wichita, Kansas


Wednesday, October 26, 2011

13:00 - 17:00 Aircraft Performance - Presented by Aircraft Performance Group